சிறைச்சாலைகளில் வாடிக்கொண்டிருக்கும் அரசியல்  கைதிகளை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் Read more


நாட்டில் தனி ஈழம் சிந்தனை வர கூடாதென்றால் தொடர்ந்தும் தமிழர்களுக்கு அநீதிகள் இடம்பெற கூடாது. Read more