தமிழர்களுக்கு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு கிடைக்கும்வரை எமது இனத்தின் போராட்டம் தொடரும் என தமிழ்த் Read more


ගරු රාජවරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා

(மாண்புமிகு ராஜவரோதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)

Mr. Read more


தமிழர்களின் உரிமைகளை வென்றெடுக்கவே கடந்த காலங்களில் போராட்டங்கள் இடம்பெற்றன, அந்த உரிமைகளை Read more