தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணும்  ஆர்வம் ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது என்பதை   நன்றாக அறிவோம்.  Read more