“இந்நிலையில் கிடைக்கும் அதிகாரங்களை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
நல்லாட்சி மலர்ந்துள்ளதாக Read more


z_p-04-tna

COLOMBO: A bill seeking a total ban on the destructive fishing method known as “bottom trawling” was moved by the Tamil National Alliance (TNA) MP, M.A.Sumanthiran, in the Sri Lankan parliament on Wednesday.

Speaker Karu Jayasuriya said that the Read moreஇயந்திர இழுவைப்படகு நடவடிக்கைகளை தடை செய்யும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம.ஏ. சுமந்திரனின் Read more