பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதியை வழங்கும் நோக்கில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொருத்தமான வரிசைக்கிரமமான Read more


பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் நீக்கப்படும் என 2015ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையில் அரசாங்கம் Read moreBy R. Sampanthan –
I would submit that the Government should not be deterred in taking action in regard to some of these matters by some of the imaginary, fabricated and exaggerated fears that are expressed by people with jaundiced thinking, Read more

புதிய அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் சர்வதேச அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கு அடிப்படையாகவுள்ளன. நாட்டு Read more