இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் நிலைபேற வேண்டுமாக இருந்தால் மாகாண சபை உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு அதிகாரம் Read more


சிறுபான்மையினங்களின் பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து தீர்வளிப்பதற்கான சிபார்சுகளை செய்யக்கூடிய வகையில் Read more


The Tamil National Alliance (TNA) welcomes the appointment of Mr. António Guterres as the Secretary General Designate of the United Nations. His unanimous acceptance is indicative of the trust reposed in him.

While wishing him well in his new role, Read more