அரசியல் தீர்வுக்கான தற்போதைய சந்தர்ப்பத்தை நாம் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் Read more


The TNA yesterday reiterated its position that it would not settle for any Constitutional Amendment that does not require a referendum, but for a new Constitution which ushers in fundamental changes including the abolition of executive Presidency.

TNA Read more


அரச சேவையிலுள்ள அதிகாரிகள், உத்தியோகத்தர்கள் தமது பொறுப்புக்களைச் சரியாக மேற்கொண்டால் பொதுமக்கள் Read more