மீள்குடியேற்றம், காணாமல்போனவர்கள் விடயம், அரசியல் கைதிகள் விடுதலை மற்றும்பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் Read more


Opposition Leader Rajavarothiam Sampanthan reached out to the southern constituency in a conciliatory speech in Matara last week, saying the country’s new constitution would be drafted within the framework of a united and undivided Sri Lanka.

“The Read more


ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ-மூனுக்கும், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கும் இடையே Read more


தமது உறவுகளைத் தொலைத்த 7200 குடும்பங்கள் மரணச்சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளன. அவர்கள் அனைவருக்கும் காணமல்போனேர் Read more