காணிகள் மீளக் கையளிப்பு தொடர்பில் ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்ட உறுதிமொழிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் Read more


கருத்தொருமைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதிலேயே நாட்டின் எதிர்காலம் Read more


By Manekshaw

Plans to assassinate Tamil National Alliance (TNA) Parliamentarian Mathiaparanam Abraham Sumanthiran, who is a confidant of TNA Leader and Leader of the Opposition

R. Sampanthan, have been unearthed by the Terrorism Investigation Division Read more


The news on the assassination attempt on Parliamentarian and Tamil National Alliance (TNA) Spokesman M.A. Sumanthiran that was broken by the Daily Mirror on January 21 has put many political parties in a difficult position.  According to the news Read more


“Amirthalingam was called a traitor and killed. Neelan Thiruchelvam was called a traitor and killed. Over 30 years we have lost all these people. And after

killing them, what have we achieved? So now you call Sumanthiran a traitor and kill me also. Read more