நாட்டுக்குப் புதிய அரசியலமைப்புத் தேவையில்லை என்று மகாநாயக்க தேரர்கள் கூறுவதுநாட்டில் நல்லிணக்கம் Read more… Read More


யாழ். வலிகாமம் வடக்கு உயர் பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் கடந்த 27 வருடங்களாக முடக்கப்பட்டிருந்த மயிலிட்டி Read more… Read More


Read More


Party currently holding internal discussions for selecting nominee Ball in the Governor’s court Last Wednesday (14) Chief Minister of the Northern Province, retired Supreme Court Judge, Justice C.V. Wigneswaran ordering two of the four Provincial Read more… Read More


18.06.2017 Justice C.V. Wigneswaran Chief Minister – Northern Province My Dear Wignes, Thank you for your letter dated 17.06.2017. I shall only deal with the issue before us, whether any punitive action is justified at present against the two Ministers Read more… Read More