முல்லைத்தீவு மாவட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசாவுக்கும் Read more


Press Release

09.06.2019

Assistant Secretary-General and Executive Director of the United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate(CTED) Ms Michele Coninsx met with the leader of the Tamil National Read more