பௌத்­தத்­துக்கு முன்­னு­ரிமை அளிப்­பதை கூட்­ட­மைப்பு எதிர்க்­காது