காலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பவற்றுடன் மக்களின் வாழ்க்கை முறை, மாற்றங்களுடன் Read more