ஊகங்­க­ளும், சந்­தே­கங்­க­ளும் நீதி­யை­யும் நிவா­ர­ணத்­தை­யும் பெற்­றுத் தர­மாட்­டாது. அவற்றை Read more