கருத்தொருமைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதிலேயே நாட்டின் எதிர்காலம் Read more


By Manekshaw

Plans to assassinate Tamil National Alliance (TNA) Parliamentarian Mathiaparanam Abraham Sumanthiran, who is a confidant of TNA Leader and Leader of the Opposition

R. Sampanthan, have been unearthed by the Terrorism Investigation Division Read more