புதிய அரசமைப்பு உருவாக்கத்துக்கு மக்கள் கருத்தறியும் அமர்வு, யாழ். மாவட்டச் செயலகத்தில் இன்று Read morez_p-04-tna

COLOMBO: A bill seeking a total ban on the destructive fishing method known as “bottom trawling” was moved by the Tamil National Alliance (TNA) MP, M.A.Sumanthiran, in the Sri Lankan parliament on Wednesday.

Speaker Karu Jayasuriya said that the Read more