ஊடக அறிக்கை இலங்கைக்கும் மாலைதீவிற்க்குமான ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர் டேவிட் டெலி அவர்கள் Read more… Read More


The Leader of the Opposition and the Tamil National Alliance are deeply concerned about the proposed Penal Code (Amendment) Bill placed on the Order Paper of Parliament on 11 December 2015. The said Bill was placed on the Order Paper by the Minister Read more… Read More