ஊடக அறிக்கை

17.10.2018

தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடயம் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களை Read more


07.10.2018 அன்று திக்கம் பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற திரு வை,தங்கராசா அவர்களின் சேவை நயப்பு விழாவில் கெளரவ Read more


(மாண்புமிகு ராஜவரோதயம் சம்பந்தன் – எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan – Leader of the Opposition)

Read more